عمیقا یقین دارم اگر بخواهیم وضعیت فرهنگ کشور را سامان دهیم باید از مدارس شروع کنیم آنهم در هر سه مقطع .
خوب به خاطر دارم که سالهای 1370 به بعد ، سالهایی بود که مقام معظم رهبری در خصوص تهاجم فرهنگی مطالب متعددی را بیان می فرمودند و توصیه می کردند که باید فرزندان این مرز و بوم در مقابل این تهاجم واکسینه شود .
اما دریغ از اینکه متصدیان فرهنگ در آن سالها کمر همت ببندند بر اجرای فرمایشات معظم له…

حسین مداحی