سخنرانی در جمع دانشجویان خوب و با سلیقه ی دانشگاه هنر با موضوع فضای مجازی ، تهدیدها و فرصت ها
پی نوشت :
برام جالب بود که تمام طبقات با سازه های این دانشجویان آراسته به هنر ایرانی بود