امروز صدها سایت اصلى و هزاران سایت فرعى در اینترنت وجود دارد که هدف عمده‏شان این است که تفکّرات اسلامى و بخصوص تفکّرات شیعى را مورد تهاجم قرار دهند. تهاجم هم تهاجم استدلالى نیست ؛ از روشهاى تخریبى و از روشهاى روانشناسانه و غیره استفاده مى‏ کنند .