سخنرانی در استانداری فارس با حضور فعالان مجازی استان و شهر شیراز با موضوع سایبر ترور و مذاکرات هسته ای
پی نوشت : حضور در این جلسات هم برای خودم بسیار سودمند است چرا که با تعامل با فعالان سایبری می توان اهداف بزرگی را محقق نمود و هم به زعم حاضران برای ایشان مفید بوده است که به فهم و درک ایشان از اتفاقات بزرگترین رسانه ی تولید دست بشر کمک کرده است .