امروز بر اساس آنچه ارتش ایالات متحده ی آمریکا جنگ نرم می نامد باید ببینیم از اعتقادات،رفتارها،تمایلات و حساسیت هایمان کجا تحت تاثیر قرار گرفته است.
ارتش ایالات متحده ی آمریکا در تعریفش از جنگ نرم می گوید :
استفاده ی دقیق و طراحی شده از تبلیغات و دیگر اعمالی که هدفش تاثیر بر اعتقادات ، رفتار ، تمایلات و حساسیت های طرف مقابل در جنگ می باشد .

لینک خبر مرتبط در سایت بنیاد ملی نخبگان یزد +

حسین مداحی  حسین مداحی    حسین
مداحی  حسین مداحی    حسین مداحی  حسین مداحی   
حسین مداحی  حسین مداحی    حسین مداحی  حسین مداحی   
حسین مداحی  حسین مداحی    حسین مداحی  حسین مداحی   
حسین مداحی  حسین مداحی    حسین مداحی  حسین مداحی   
حسین مداحی  حسین مداحی    حسین مداحی  حسین مداحی   
حسین مداحی  حسین مداحی    حسین مداحی  حسین مداحی   
حسین مداحی  حسین مداحی    حسین مداحی  حسین مداحی   
حسین مداحی  حسین مداحی    حسین مداحی  حسین مداحی   
حسین مداحی  حسین مداحی    حسین مداحی  حسین مداحی   
حسین مداحی  حسین مداحی    حسین مداحی  حسین مداحی   
حسین مداحی  حسین مداحی