حضرت امام خمینی رحمت الله علیه معتقد بودند که تمام امور باید از مساجد اداره شود . امروزه متاسفانه قشری که در برخی مساجد تصمیم گیر هستند از نظر تفکر و فاصله ی سنی با جوان و گروه سنی جوان فاصله ی زیادی دارند و همین امر ممکن است باعث شود که جوان منشاء و مبداء فعالیت های خود را در مساجد قرار ندهند .
سعیم بر این بوده است که منشاء فعالیت های علمی خود را از مسجد و هیئت قرار داده و برای این امر نیز هزینه خواهم کرد .