Tag: هیئت مهدیون

حسین مداحی

تمام امور باید از مساجد اداره شود

حضرت امام خمینی رحمت الله علیه معتقد بودند که تمام امور باید از مساجد اداره شود . امروزه متاسفانه قشری که در برخی مساجد تصمیم گیر هستند از…